Петък, 18 Септември 2020

Вторник, 02 Юни 2020 12:02

КПКОНПИ анализира 12 закона за корупционен риск

Антикорупционната комисия, оглавявана от Сотир Цацаров, прие Доклад за последващ анализ на въздействието на закони, преминали съгласувателна процедура по Закона за противодействие на корупцията

 

 

Съгласно Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, КПКОНПИ съгласува всеки законопроект, изготвен от изпълнителната власт, относно наличието на корупционен риск и извършва последващ анализ на въздействието на законите. На последващ анализ подлежат преминалите съгласуване законопроекти, за които са били установени индикатори за рискове от корупция и са отправени предложения за елиминирането им, като са влезли в сила и са действали за срок не по-кратък от дванадесет месеца преди 31 декември на годината, за която се извършва анализа, съобщават от комисията на Цацаров.

С решение на КПКОНПИ, е приет доклад за последваща оценка на въздействието за 2019 г. На такава оценка подлежат 12 законопроекта:

 • Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за развитието на академичния състав;
 • ЗИД на Кодекс за социалното осигуряване;
 • ЗИД на Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина;
 • Проект на Закон за пазарите на финансови инструменти;
 • ЗИД на Закона за туризма;
 • ЗИД на Закона за селскостопанската академия;
 • ЗИД на Закона за енергията от възобновяеми източници;
 • ЗИД на Закона за вредното въздействие на химичните вещества и смеси;
 • ЗИД на Закона за енергетиката;
 • Проект на Закон за киберсигурност;
 • ЗИД на Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз;
 • ЗИД на Закона за филмовата индустрия.

По посочените 12 законопроекта, в хода на съгласувателния процес, КПКОНПИ е отправила до органи на изпълнителната власт общо 119 предложения, свързани с установени индикатори за корупционен риск. Приети са били 25 предложения.

Докладът за последващ анализ на въздействието на законодателните актове за 2019 г. е публикуван на интернет страницата на КПКОНПИ, като в приложение към настоящото прессъобщение, като прикачен файл, е резюме на този доклад. За целите на анализа, по всеки от законите са идентифицирани заинтересованите страни /вносителят, държавни органи и други организации и лица, които прилагат закона и за които той създава права и задължения/, към които са отправени покани за становище и оценка на въздействието. Изводите в доклада са формирани и въз основа на постъпилите 64 становища.

Докладът е изпратен на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика, както и на Правната комисия в Народното събрание.

Свързани статии (по етикет)

Оставете коментар