ЕК ни задължава да приемем гей бракове и родителите от един пол

0
707

 

Европейската комисия (ЕК) ще предложи законодателни промени, с които държавите-членки на Европейския съюз да бъдат задължени да признават родителски права на еднополови двойки, както й гей браковете.

 

Това става ясно от стратегия за равнопоставеност на лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните, небинарните, интерсексуалните и куиър индивиди (LGBTIQ), разписана от Комисията. 

„Поради различията в националното законодателство между държавите членки е възможно семейните връзки да бъдат невинаги признавани, когато семейства на LGBTIQ лица преминават вътрешните граници на ЕС. Комисията ще представи законодателна инициатива относно взаимното признаване на родителството и ще проучи евентуални мерки в подкрепа на взаимното признаване на еднополовите партньорства между държавите членки“, пише в Стратегията.

Прилагане и подобряване на правната защита срещу дискриминация

„Правото на ЕС, гарантиращо правна защита срещу дискриминация, е от ключово значение за напредъка на LGBTIQ равенството, каквато е съдебната практика на СЕС. Такава защита попада в различни правни рамки в зависимост от това дали дискриминацията, която могат да претърпят LGBTIQ индивидите, е на основания за сексуална ориентация (антидискриминационна рамка) или пол“, пишат от ЕК.

Комисията се кани и да осигури стриктно прилагане от държавите-членки на правата, обхванати от Директивата за равенство в заетостта и заявява, че ще пише и доклад за спазването им до 2021г. Докладът също така ще проучи дали държавите-членки са следвали препоръките на Комисията да се помисли за определяне на орган по въпросите на равенството за справяне с дискриминацията в на основата на религия или убеждения, увреждане, възраст и сексуална ориентация.

Комисията предвижда законодателни изменения и в тази посока. Според, ЕК, право на ЕС, потвърдено от Съда на ЕС (СЕС), също така предвижда правото човек да не бъде дискриминиран въз основа на пола, включително и след промяна на пола, в достъпа до стоки и услуги, достъпни за обществеността и в закона за социално осигуряване. Комисията ще поиска законови изменения в държавите членки и в тази връка.

Насърчаване на приобщаването и разнообразието на работното място

Комисията ще насърчава създаването на национални харти за многообразието и участието в тях на LGBTIQ индивидите, както и за това такива хора да бъдат включени в разнообразни професии. Комисията ще насърчава използването на Европейския социален фонд плюс (ЕСФ +) до подобряване на социално-икономическото положение на „най-маргинализираните LGBTIQ хора и развитие инициативи, фокусирани върху конкретни групи, като гей, лесбийки, бисексуални, транс и интерсексуални подгрупи“. Комисията ще събира доказателства относно пречките пред пълното равенство както по отношение на заетостта, така и на социалната защита.

Борба с неравенството в образованието, здравеопазването, културата и спорта

В стратегията на ЕК е предвидено още да се осигури и равен достъп до права, защита и услуги за LGBTIQ деца по отношение на образователните услуги. „Нагласите към пола и други стереотипи са сред основните двигатели на негативното или враждебното отношението към LGBTIQ хората в много общности. По-специално, те могат да доведат до изключване и заклеймяване на всеки, който не отговаря на фиксираните норми и представи за жени и мъже, като небинарни и странни хора. Медийният, културният и спортен сектор са мощни инструменти, променящи нагласите и предизвикващи неравенство между половете и други стереотипи“, пише в Стратегията на ЕК.

Поддържане на правата на кандидатите за международна закрила от групата на LGBTIQ

Комисията настоява и за реформа на общата европейска система за убежищата, като иска повече „устойчиви и ефективни механизми, чрез които да се зачитат нуждите  от защита на тези хора“. Европейската служба за подкрепа в областта на убежището ще обучава служителите по защита и устни преводачи, за да се гарантира, че разглеждането на заявленията на хора от LGBTIQ общността за международна закрила не се влияят от стереотипите и са „в съответствие с международното право и правото на ЕС“. 

Засилване на правната защита на LGBTIQ хората срещу престъпления от омраза, реч на омразата и насилие

Комисията планува да организира целенасочени дискусии с националните власти и гражданското общество в държавите-членки за обмен на практики по прилагане на националното законодателство в тези области, гласи още Стратегията. „Комисията също ще предприеме действия за справяне с насилието, основано на пола, както беше обявено в стратегия за равенство между половете. Програмата „Правосъдие“ ще предостави възможности за финансиране за популяризиране на права на жертвите на престъпления, включително LGBTIQ хора“, пише още в документа.

Източник: Правен свят

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here