Окончателно: Приеха държавния бюджет за 2021 г.

BIG5 АКЦЕНТИ Окончателно: Приеха държавния бюджет за 2021 г.

 

Бюджет 2021 г. е нашият адекватен икономически отговор, с който да осигурим стабилност и сигурност. Това каза финансовият министър Кирил Ананиев от парламентарната трибуна, веднага след края на гласуването на второ четене.

„Знаем за притеснението на хората за здравето им, за доходите им, за притесненията на бизнеса, засегнат от кризата. Знаем и за предизвикателствата за запазване на финансовата сигурност и стабилност на държавата. Тези проблеми, посочени от вас, в голямата си част са решени в бюджета за 2021 г. Тези проблеми са надпартийни, този бюджет не обслужва партийни интереси, а изцяло е насочен към националния интерес да се подпомагат уязвимите групи, да се съхрани бизнеса, да се гарантира финансовата стабилност на финансовите системи“, увери той.

По думите му Бюджет 2021 дава ясен хоризонт за реализиране на политики и мерки. В него има предвидени достатъчно буфери и следващото правителство ще може да го изпълни, независимо в каква политическа конфигурация бъде съставено, категоричен бе Ананиев.

За кого как и колко?

Приходите на държавата през 2021 г. са в размер на 27. 051 млрд. лв. От тях данъчните приходи са в размер на 24. 192 млрд. лв.

Заложените разходи в бюджета са в размер на 15.817 млрд. лв. Разходите за персонал са в размер на 13.282 млрд. лв. Бюджетните трансфери с общините възлизат на 4.934 млрд. лв.

Трансферът за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища ще бъде в размер на 48 млн. лв. Най-много средства са предвидени за Столична община в размер на 664.748 млн. лв. през 2021 г. Столицата е следвана от Община Пловдив, за която депутатите гласуваха бюджет в размер на 208.322 млн. лв. Община Бургас ще получи 139. 814 млн. лв., а Варна – 195.253 млн. лв. , Стара Загора – 99.522 млн. лв., а Русе 93.679 млн. лв.

Без особен дебат премина гласуването на бюджетите на отделните министерства за следващата година, а без никакъв дебат депутатите приеха бюджетите на ДАНС, КПКОНПИ, НСО, Държавна агенция „Разузнаване“, НСИ, на Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за регулиране на съобщенията, СЕМ и ЦИК за 2021 г.
По бюджетите на тези органи не бяха постъпили и предложения между първо и второ четене от отделните парламентарни групи.

Депутатите решиха да бъдат отпуснати допълнителни 77.5 млн. лв. по бюджета на МВР за заплатите на полицаите. Това бе предложението на ГЕРБ между първо и второ четене. То цели допълнително увеличение на възнагражденията с още 5 % за 2021 г. в системата на МВР, като необходимите финансови средства за това увеличение по бюджета са 77, 5 млн. лв. Първоначално разходите за персонал за 2021 г. в бюджета на МВР бяха 1. 735 млрд. лв. С увеличението те станаха 1. 813 млрд. лв.

Депутатите одобриха още бюджета на Министерски съвет. Приходите по бюджета на Министерски съвет са 12.681 млн. лв. , а разходите възлизат на 131. 353 млн. лв. Депутатите приеха и бюджета на Народното събрание за 2021 г., чиито приходи възлизат на 1. 5 млн. лв., а разходите на 83.015 млн. лв.

За Администрацията на президента са предвидени разходи в размер на 8.976 млн. лв.

Депутатите утвърдиха бюджетите на Сметната палата, на Конституционния съд и на омбудсмана за следващата година.

Парламентът определи и размера на семейните помощи за деца през 2021 г. Депутатите определиха и размерът на месечните помощи за отглеждане на дете за семействата със средномесечен доход на член на семейството за предходните 12 месеца по-нисък или равен на 410 лв. За семейство с едно дете в бюджета е предвидена месечна помощ е 40 лв., за семейство с две деца – 90 лв., за семейство с три деца – 135 лв. за семейство с четири деца – 145 лв.

Народното събрание определи размерът на еднократната помощ при раждане на живо дете за 2021 г. За първо дете депутатите определиха помощ в размер на 250 лв., за второ 600 лв. и за трето 300 лв.

Парламентът реши през 2021 г. размерът на партийните субсидии да остане 8 лв. за действително получен глас. Освен това народните представители приеха и таван на държавния дълг през 2021 г. в размер на 4.5 млрд. лв.

По сектори ето как са разпределени парите за догодина:

За образование

Това е един от приоритетите в бюджета. Общо за сектора държавата ще отдели 647,7 млн. лв. повече отколкото даде за тази година. От тях 360,0 млн. лв. са за увеличение на възнагражденията на учителите, чиито заплати се вдигат със 17%, и 57,8 млн. лв. са увеличението на заплатите в непедагогическия персонал.

Отделно:

 • 70,0 млн. лв. са предвидени за изграждане и реконструкция на детски градини, ясли и училища;
 • 38,0 млн. лв. за подпомагане заплащането от родителите на такси за хранене на децата от задължителното предучилищно образование и за компенсиране на разходите за отглеждане и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в държавни и общински детски градини и училища;
 • 36,0 млн. лв. за разширяване на достъпа и обхващане в задължително предучилищно образование на 4-годишни деца;
 • 20,0 млн. лв. за продължаване на модернизацията на училищните кабинети в системата на средното образование и изграждане на STEM1 среда – съвременни и оборудвани учебни пространства с фокус в областта на природните науки, дигиталните технологии, инженерното мислене и математиката;
 • 65,9 млн. лв. за продължаване на реформите и осигуряване на политиките за устойчиво развитие и разширяване на достъпа до висше образование за 2021 г., в т.ч. 48,2 млн. лв. за увеличаване на възнагражденията на най-ниските академични длъжности във висшите училища с цел задържането на млади преподаватели и обезпечаването на кадри в системата на висшето образование.

В мотивите към тези разчети управляващите са записали, че „продължава реализирането на мерките, насочени към повишаване привлекателността на учителската професия и мотивацията на действащите учители“.

Това те виждат като „база за осигуряване на обхвата и качеството в предучилищното образование, за постигане на по-високи образователни резултати, прилагане на интегрирани политики за превенция на отпадането от училище, с фокус върху децата и учениците от уязвимите групи и за успешно реализиране на пазара на труда“.

Здравеопазване (вкл. бюджетът на НЗОК)

Проектът на Закона за бюджета на НЗОК за 2021 г. мина второ четене през бюджетната комисия на 19 ноември. Откъдето става ясно, че план-сметката на здравния фонд надхвърля 5,34 млрд. лв. , което е рекордна за Здравната каса сума.

В условия на пандемия бюджетът на НЗОК предвижда 5,084 млрд. лева приходи и трансфери. Средствата за здравноосигурителни плащания са в размер на над 4,7 млрд. лв., или увеличение с 316 млн. лв. спрямо настоящата година.

Здравноосигурителните приходи за догодина са 4,980 млрд. лв., от които 3,2 млрд. лв. от здравноосигурителни вноски и 1,780 млрд. лв. – трансфери за здравно осигуряване. Трансферите за здравно осигуряване за догодина са разчетени с ръст от 246,5 млн. лв. спрямо тази година. Средствата за здравноосигурителни плащания са над 4,7 млрд. лв., което е увеличение с 316 млн. лв. спрямо 2020 г.

По-доброто заплащане за медиците, за които говори здравният министър, бяха записани преди второ четене в комисия. С това са гарантирани средствата за допълнителни плащания към медиците на първа линия в борбата с коронавируса. 237 млн. лв. повече са парите, заложени в бюджета, които са предвидени за тях. В извънредна епидемична обстановка лекарите ще получават месечно допълнително по 600 лв. към заплатите си, сестрите по 360 лв., а санитарите – по 120 лв.

За здравеопазване допълнително ще бъдат отделени 581,1 млн. лв.

 • 65,7 млн. лв. са за увеличаване на възнагражденията на персонала в структурите в системата на Министерството на здравеопазването и НЗОК, в т.ч. и за извънреден труд на органите, осъществяващи епидемиологичния контрол;
 • 48,9 млн. лв. са за субсидии за лечебните заведения за болнична помощ за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, в т.ч. за поддържане готовността на клиники/отделения по инфекциозни болести, психични заболявания, активна туберкулоза, както и за лечебни заведения в отдалечени и труднодостъпни райони за оказване на медицинска помощ при епидемично разпространение на заразни болести;
 • 6,1 млн. лв. за въвеждане на NAT технология за диагностика на дарената кръв с цел осигуряване на качествени кръвни продукти;
 • 326,6 млн. лв. за здравноосигурителни плащания (вкл. резерва) с оглед осигуряване на достъпна, качествена и своевременна медицинска помощ на здравноосигурените лица;
 • 94,4 млн. лв. за осигуряване на ваксини и на лекарствени продукти за лечение на COVID-19;
 • 14,9 млн. лв. за капиталови разходи, в т.ч. за изграждане на Националната здравна информационна система посредством използване на нови технологии в областта на електронното здравеопазване, като и дооборудване на материалната база на лечебните заведения;
 • 50,0 млн. лв. за изграждане на Национална педиатрична болница чрез придобиване на дялове и акции и увеличаване на капитала на дружество.

След втото четене в комисия на бюджета на НЗОК бе записано също че:

 • 266 млн. лв. са за първична извънболнична медицинска помощ;
 • 283 млн. лв. за специализирана извънболнична медицинска помощ;
 • 197 млн. лв. за дентална помощ;
 • 100,9 млн. лв. за медико-диагностична дейност;
 • 1,332 млрд. лв. за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, за лекарствени продукти за злокачествени заболявания и за животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии;
 • 115 млн. лв. за медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ;
 • 2,389 млрд. лв. за болнична медицинска помощ;
 • 85 млн. лв. за здравноосигурителни плащания за медицинска помощ, оказана по правилата за координация на системите за социална сигурност.

Социалната политика

За сектор „Социална политика“ са отделени близо 1,350 млрд. лв. допълнително, което е повече от всички предходни години на управление. Тук приоритетите са насочени основно към преодоляване на социално-икономическите последици от пандемията, свързани със запазване на заетостта, повишаване на пригодността на работната сила и намаляване на безработицата.

Следвайки този принцип, управляващите са разписали:

 • 10,0 млн. лв. за активна политика на пазара на труда, които ще бъдат основно насочени за обучение на безработни лица за придобиване на „Дигитална компетентност“;
 • 300,0 млн. лв. за продължаване на мярката „60/40“ за запазване на работните места;
 • 297,3 млн. лв. за увеличение на средствата за краткосрочни обезщетения и помощи вследствие на очакван по-висок брой безработни лица, естествен ръст на средния осигурителен доход, като се осигурява и предвиденото увеличение от 9 на 12 лв. на дневния минимален размер на обезщетенията за безработица;
 • 73,0 млн. лв. за целева помощ за семействата с деца до 14-годишна възраст, при които родителите не могат да извършват дистанционна работа от вкъщи и нямат възможност да ползват платен отпуск при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка;
 • 10,0 млн. лв. за целеви помощи за отопление;
 • 21,4 млн. лв. за актуализиране на финансовата подкрепа за хората с увреждания по Закона за хората с увреждания;
 • 122,0 млн. лв. за механизма за личната помощ по Закона за личната помощ;
 • 79,7 млн. лв. за социална услуга „Асистентска подкрепа“, като делегирана от държавата дейност;
 • 47,0 млн. лв. за еднократна финансова подкрепа за хранителни продукти, в размер на 120 лв. годишно, на пенсионери, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях е от 300,01 лв. до 369 лв. включително.

390,0 млн. лв. бяха предвидени на първо четене за отпадане на доходния критерий за достъп до месечните помощи за отглеждане на деца до завършване на средно образование по Закона за семейни помощи за деца, както и за увеличение на размера на месечната помощ за отглеждане на деца до една година и целевите помощи за ученици по същия закон.

ГЕРБ обаче се отказаха от намерението детски надбавки да получат всички семейства, независимо от доходите им, тоест решиха да не отпада подоходният критерий. По техни сметки това ще спести над 205 милиона лева, които да се ползват за допълнителни 15% увеличение на заплатите в МВР, както и за обещаните месечни добавки към възнагражденията на лекарите и медицинските сестри.

Пенсии

За догодина за изплащане на пенсии са предвидени 12,346 млрд. лв., което е с 1,770 млрд. лв. повече в сравнение с разходите през настоящата година. А в приетия на първо четене в пленарна зала бюджет на ДОО от 1 януари 2021 г. се залага увеличаване на минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст от 250 на 300 лв.

Увеличаването с 20% на минималната пенсия до 300 лева (което струва на бюджета 474,0 млн. лв.) ще доведе до ръст и на останалите пенсии, които се определят като процент от нея – това са пенсиите за инвалидност, за общо заболяване, трудова злополука или професионална болест. През 2021 г. средната пенсия ще стане 488, 97 лв., което е ръст от 18,6% спрямо настоящата година, когато средната пенсия е 412,28 лв.

От 1 януари се увеличава и максималният размер (таванът) на получаваните една или повече пенсии от 1200 лв. на 1440 лв. месечно, което струва на бюджета 94,0 млн. лв.

За пенсиите, отпуснати до 31 декември 2020 г., се предвижда осъвременяване с 5% по т.нар. швейцарско правило. За него, както и за целогодишно изплащане на увеличените от 1 юли 2020 г. пенсии с 6,7% са предвидени 884,2 млн. лв.

През първите три месеца на следващата година ще продължи и изплащането на допълнителни суми към пенсиите на всички 2,104 млн. пенсионери в размер на 50 лв., което ще струва на държавата 318,0 млн. лв.

За общините

В Бюджет 2021 са предвидени еднократни трансфери за подпомагане на общини с население под 30 000 жители, които нямат достъп до общата изравнителна субсидия, съгласно механизма за нейното разпределение през 2021 г.

Това са основно общини, при които е отчетено намаление на приходите от данък върху недвижимите имоти с повече от 5 на сто и на приходите от туристически данък с повече от 15 на сто по данни от отчета за касово изпълнение на бюджетите им към деветмесечието на 2020 г. спрямо отчета им за същия период от предходната година.

В бюджета на ДОО

Бюджетът на Държавното обществено осигуряване (ДОО) е важно перо от държавните пари и освен това касае пряко доходите на хората. Това реално е механизмът, по който лицата получават доходи въз основа на внесени от тях осигуровки в съответни фондове, покриващи определени осигурителни случаи като старост, безработица, смърт, майчинство, временно намалена работоспособност и временна неработоспособност.

По тази линия парламентът даде одобрение на първо четене за рекорден трансфер към бюджета на общественото осигуряване от 6,2 млрд. лева заради все по-нарастващата дупка в бюджета на НОИ.

Тази дупка тревожи анализаторите заради неясностата дали тя ще расте. Критиките са, че няма ясна макрорамка на бюджета на НОИ, не става ясно каква част от бюджета ще дойде от осигуровки и каква част от републиканския бюджет (Иван Нейков, председател на УС на Балканския институт по труда и социалната политика).

От 1 януари до 30 юни догодина всички хора, които са пропуснали 5-годишния срок за промяна на избора на осигуряване в универсален пенсионен фонд, могат да упражнят това свое право. В същия период, лицата, на които вече е отпусната пенсия без да са успели да променят осигуряването си, ще могат да поискат преизчисляването ѝ без намаление на индивидуалния коефициент, ако прехвърлят във фонд „Пенсии“ средствата си от индивидуалната партида в универсален пенсионен фонд, е записано още в законопроекта.

Иначе не е предвидено увеличение на осигурителните вноски и се запазва размерът на максималния осигурителен доход. Отразени са поетите в управленската програма на правителството ангажименти за по-висока минимална работна заплата и за по-висок минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се и от 610 лв. той става 650 лв., колкото ще бъде и минималната работна заплата от началото на 2021 г. Минималната заплата се планира да остане на това ниво до 2023 г.

От разчетите за следващите три години се вижда, че догодина ще е последната с планирано засега увеличение на минималната работна заплата, както и на тази на учителите.

Иначе с 30% се вдигат и възнагражденията на служителите, ангажирани на първа линия с пандемията от COVID-19.

Минималният осигурителен доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители се запазва на 420 лв. Запазва се и размерът на максималния осигурителен доход за всички осигурени лица – 3000 лв.

В бюджетния сектор е разписано 10% увеличение на заплатите.

За догодина е гарантирано и повишение от 30% на заплатите на администрациите, ангажирани с епидемията, което бе направено и тази година от август. Отделно с 10% ще се вдигне заплащането на администрацията, която е извън този обхват.

Минималното обезщетение за безработица и догодина остава 12 лева на ден, а максималният дневен размер се запазва на 74,29 лв.

Запазва се периодът на изплащане на паричното обезщетение за бременност и раждане – 410 дни, и размерът на обезщетението за отглеждане на дете до двегодишна възраст – 380 лв.

463 млн. лв. е предвидила държавата за отглеждане на деца. От тази сума 73 млн. лв. са за семействата с деца до 14-годишна възраст, при които родителите не могат да извършват дистанционна работа от вкъщи и 390 млн. лв. са за месечните помощи за отглеждане за всяко дете, както и за увеличение на месечната помощ за отглеждане на деца до 1 г. и целевите помощи за ученици.

От републиканския бюджет са отделени и средства за другата приоритетна област – отбраната.

2,099 млрд. лв. ще бъде бюджетът за отбрана през 2021 г., което е 1,69% от БВП. Армията ще се модернизира с придобиването на многофункционален модулен патрулен кораб за Военноморските сили и основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада.

Допълнително са предвидени средства за изграждане на интегрирана система и инфраструктура за усвояване, експлоатация и осигуряване на новия тип боен самолет.

За туризъм

За 2021 г. по бюджета на Министерство на туризма са предвидени допълнителни средства в размер на 5,0 млн. лв. за маркетингови и рекламни кампании на националния туристически продукт, с оглед предпочитането на Република България от български и чуждестранни туристи като дестинация за туризъм, с цел подпомагане на възстановяването на сектора от пандемията.

Отделно в пакета от социално-икономически мерки на правителството за преодоляване на последиците от COVID-19 за подкрепа на туристическия сектор за 2021 г. са допълнително предвидени 40,0 млн. лв. Те са по схема за предоставяне на държавна помощ за подпомагане на туроператори, които предоставят туристически пакети на потребители с краен пункт на пристигане на територията на Република България.

Подкрепата се предоставя под формата на държавна субсидия за туроператори, които използват въздушни превозвачи с валиден оперативен лиценз за изпълнение на чартърни полети до Република България с цел туризъм в размер на 35 евро за всяка седалка от максималния пътнически капацитет на самолета за всеки полет.

Осигурени са и 10,0 млн. лв. за еднократна помощ за ползване на туристически услуги за вътрешен туризъм на единична стойност 210 лв. за лицата, които пряко са осъществявали или осъществяват дейности, свързани с лечение, предотвратяване на разпространението и/или преодоляване на последиците от COVID-19.

МВР

С проекта на бюджета на Министерство на вътрешните работи са предвидени разходи общо в размер на 1 872 773,4 хил. лв., които са увеличени със 203 197,9 хил. лв. над утвърдените на министерството със Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.

Очаква се възнагражденията на служителите на МВР, в това число и на пожарникарите да се увеличават с 15% от 1 януари догодина. Междувременно Синдикатът на служителите в МВР поиска 30% увеличение, но не и парите за него да дойдат за сметка на детските надбавки, каквото намерение обявиха от ГЕРБ.

Междувременно управляващата партия възнамерява да предложи промяна в Кодекса за социално осигуряване, с която пенсиите на бивши военни и полицаи, които са се възползвали от ранното пенсиониране, да бъдат преизчислени и да се вдигнат от 1 септември 2021, а не от 1 януари 2022 година.

За култура

В проектобюджета за 2021 г. за делегираните от държавата дейности в областта на културата за общините са предвидени средства за текущи разходи в размер на 151,1 млн. лв., което е с 15,1 млн. лв. повече спрямо тази година.

Заради увеличението на разходите за персонала с 10 на сто през 2021 г. стандартите за музеите, художествените галерии и библиотеките с регионален характер, както и за читалищата са увеличени с 10%.

В прогнозата за 2022 и 2023 г. текущите разходи за делегираните от държавата дейности в областта на културата запазват нивото си от 2021 г.

 

Други

В изпълнение на законовото изискване за машинно електронно гласуване са осигурени допълнителни средства в размер на 50,0 млн. лв. за авансово плащане на част от общата сума за осигуряване на специализирани устройства за машинно гласуване.

За 2021 г. са предвидени разходи в размер на 105,0 млн. лв. за окончателното плащане на стойността на устройствата за машинно гласуване, както и разходи за подготовката и произвеждането на изборите по Изборния кодекс – за народни представители и за Президент.

За 2023 г. са предвидени разходи за подготовката и произвеждането на избори за общински съветници и кметове.

С проектозакона за държавния бюджет са определени също приходите, разходите, трансферите и субсидиите за Министерството на външните работи. В сравнение с миналата година, собствените приходи са намалени с над 10 млн. лева, разходният таван е увеличен с 9,3 млн., а субсидията е увеличена с 19,4 млн. лв.

За Национална компания „Железопътна инфраструктура“ са предвидени средства в размер на 195,0 млн. лв. за 2021 г. и по 150,0 млн. лв. за 2022 и 2023 г. Чрез тези средства ще се осигури финансирането и изпълнението на дейностите по текущо поддържане и експлоатация на железопътната инфраструктура.

Средствата за субсидии за „БДЖ-Пътнически превози“ се предоставят и отчитат чрез бюджета на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Предвижда се средствата да са в размер на 190,6 млн. лв. за 2021 г. и по 185,0 млн. лв. за 2022 и 2023 г.

За Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ предвидените капиталови трансфери от държавния бюджет са 148,5 млн. лв. за 2021 г. и по 11,0 млн. лв. за следващите две години.

Предвидените средства за субсидии за „Български пощи“ са в размер на 59,9 млн. лв. за 2021 г., 57,2 млн. лв. за 2022 г. и 59,0 млн. лв. за 2023 г.

По бюджета на Министерството на земеделиетохраните и горите са предвидени средства в размер на 24,0 млн. лв. годишно за следващите три години за извършване на обществена услуга за защита от вредното въздействие на водите, възложена на „Напоителни системи“ ЕАД.

В законопроекта за държавния бюджет се предвижда още подпомагането на земеделските стопани през периода 2021-2023 г. да се определя на базата на промените в европейското законодателство, като тенденцията е да се запазят досега действащите държавни помощи.

В проекта на закона за държавния бюджет е записано към БАН да бъдат преведени 117 857 000 лв. Увеличението на трансфера спрямо настоящата година е 12 246 000 лв. и то е свързано с повишаването на минималната работна заплата на 650 лв., увеличението на разходите за персонал с 10%, както и за възнагражденията на академици и член-кореспонденти. Учените обаче искат допълнителни над 11 млн. лв., с които основните работни заплати в БАН да бъдат увеличени по следния начин: професор да взема 1450 лв., доцент – 1400 лв., главен асистент – 1350 лв., а асистент – 1300 лв.

Последни новини

САЩ само се оправдават с демокрацията

 САЩ опитват нагло да се намесват във вътрешните работи на други държави под предлог за защита на човешките права. Това заяви китайският външен министър...

Нинова сезира ЦИК, СЕМ и Брюксел за предизборната „безогледна“ агитация с джипката на Борисов

Лидерът на БСП Корнелия Нинова е изпратила писма на най-високо ниво до всички европейски инстуции, с което ги уведомява за "грубите нарушения на изборното...

Германия предлага сътрудничество с Русия

 Правителството на Германия е предложило на ЕС да намери сътрудничество с Русия по климатичните въпроси, съобщи Financial Times. Предложен е реален документ. Предлага се започването...

Дами, без вас няма смисъл

Както казваше великият Джоко Росич – всичко, което прави един мъж, е заради жена...  Днес е осми март. Празникът на жената. Някои жени празнуват този...