Гешев разкри защо се бавят разследванията по „Барселонагейт“ и златните кюлчета

0
313
Ñîôèÿ (26 íîåìâðè 2019) Ïðåçèäåíòúò Ðóìåí Ðàäåâ å ïîäïèñàë äíåñ óêàç çà íàçíà÷àâàíå íà Èâàí Ãåøåâ çà ãëàâåí ïðîêóðîð. Ïðåçèäåíòúò ñå ñðåùíà ñ èçáðàíèÿ çà ãëàâåí ïðîêóðîð Èâàí Ãåøåâ â ñãðàäàòà íà ïðåçèäåíòñêàòà èíñòèòóöèÿ. Ïðåñôîòî - ÁÒÀ ñíèìêà: Öâåòîìèð Ïåòðîâ(ÂØ)
По думите му закриването на специализираните съд и прокуратура, както и реформата в КПКОНПИ, ще доведе до „безславен край на всички сериозни дела, които са внесени в съда“ и освобождаване на „замразени 3 млрд. лева“

 

Изготвил съм писмо до министъра на финансите, в което сме изложили становището на прокуратурата, че предлагаме да се извърши, да го наречем одит, от ЕК, на работата на специализираните структури – прокуратура и съдилища. Това заяви в интервю за БТА главният прокурор Иван Гешев.

Той посочи, че има основание да смята, че ЕК ще се отнесе положително към такова евентуално искане.

По думите му закриването на специализираните съд и прокуратура, както и реформата в КПКОНПИ, ще доведе до „безславен край на всички сериозни дела, които са внесени в съда“ и освобождаване на „замразени 3 млрд. лева“.

Главният прокурор потвърди, че по време на изслушването му днес пред евродепутатите от Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в Брюксел, е бил питан за досъдебното производство, познато като „Барселонагейт“, и за разследването на снимките с кюлчета злато и банкноти евро, за които се твърди, че са от спалнята на бившия премиер Бойко Борисов.

Главният прокурор е обяснил, че по двата случая се чакат молби за правна помощ и европейски заповеди за разследване от различни европейски страни. По думите му наблюдаващите прокурори по делата са посочили, че това е „основната причина те да не бъдат приключени до момента“.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here