ВиК експерт сигнализира за безстопанственост в особено големи размери в Общинска администрация Червен бряг

0
13

 

Кметът на Червен бряг – Атанас Атанасов с бездействията си оставя жителите в с. Телиш да потребяват вода за питейни нужди от стари канцерогенни дефектирали азбесто-циментови

 

Управителят  на „ВиК Инфраструктурно проектиране“ – Бургас, инж. Ивайло Костов, сигнализира Главна дирекция на националната полиция за безстопанственост в особено големи размери в Общинска администрация Червен бряг. Сигналът на инж. Костов е изпратен и до редакцията на BIG5, придружен с множество документи, доказващи твърденията му.

В сигнала си инж. Ивайло Костов посочва, че с бездействията си новият кмет на Община Червен бряг Атанас Атанасов пряко причинява две директни вреди на общината. Едната е, че не се изпълняват ангажиментите към Министерството на финансите, поети от Община Червен бряг при подаването на списъка с обществени инфраструктурни обекти, в следствие на което гласуваните от Народното събрание финансови средства, предназначени за Общината от Държавен бюджет 2024, няма да й се предоставят, с което съществено се накърнява обществения интерес. Практически, всички неусвоени средства от държавния бюджет по реда на чл. 107 от него по същество са пропуснати финансови ползи за Община Червен бряг.

Другата вреда, която нанася кметът на Червен бряг, е, че не се оползотворява проектната готовност, с която да се помогне на жителите в с. Телиш да спрат да потребяват вода за питейни нужди от стари канцерогенни дефектирали азбесто-циментови (етернитови тръби). Към настоящия момент в селото заради старостта и материала, от който са направени тръбите, се наблюдават зачестили аварии и това води до спиране водоподаването към цялото село поради липсата на спирателна арматура в мрежата. В периоди на засушаване се наблюдава намалено водно количество, подавано към мрежата.

Констатира се недостатъчно налягане при консуматорите, намиращи се в по-високите части в южната половина на урбанизираната територия, а до най-високите етажи в многоетажните постройки дори не достига вода.

В селото липсват пожарни хидранти в добро експлоатационно състояние, което създава съществен пряк пожарен риск за населението.

Като цяло, жителите в селото са изложени на постоянен здравен, пожарен и стопански риск, посочва в сигнала си до Главна дирекция на националната полиция инж. Ивайло Костов и моли да се направи проверка от компетентните орани дали не се нанасят щети на Община Червен бряг и с. Телиш.

Поводът инж. Костов да сигнализира за бездействието на кмета Атанас Атанасов е, че инвестиционният проект, изготвен от дружеството му „ВиК Инфраструктурно проектиране“ е спрян, а отговори от общинското ръководство на Червен бряг липсват.

„В тази връзка, на основание чл.107, ал.1 НПК моля да проверите дали чрез това задържане на нашия инвестиционен проект (неиздаване на Разрешение за строеж, макар проектът да е законен и да е одобрен от нужните инстанции) не се стига до ощетяване на община Червен бряг поради невъзможността тя да усвои финансиране (по Инвестиционната програма на общините по Приложение № 3 към чл. 107 от ЗДБРБ за 2024 г.), които тя би могла да получи за реконструкция на амортизираната водопроводна мрежа на с. Телиш.

Предвид изложеното, моля въз основа на горепосочените данни и на основание чл.212  от НПК и ако прецените, че са налице достатъчно данни за извършена безстопанственост или друго престъпление от общ характер, моля да образувате досъдебно производство по случая, да повдигнете обвинение срещу установения извършител и да дадете правна квалификация на деянието“, пише управителят на „ВиК Инфраструктурно проектиране“ до Главна дирекция на националната полиция.

От сигнала става ясно още, че кметът Атанасов, който десет години работи в сферата на образованието, социалните дейности и социалното подпомагане, няма никаква представа от дейностите и фирмите, които работят на територията на общината, нито как се случват проектите, които биха допринесли за по-добрия живот на хората, гласували за него. За това свидетелства и фактът, че кметът е спрял проекта на ВиК дружеството и е изискал от него купища референции и подробна история на фирмата с обяснението, че не познава дейността им.

Инж. Костов надлежно е изпращал няколко пъти исканата документация (бел. ред.: същата от над 30 подробни документа е представена на ГДНП, както и на редакцията на BIG5), като се подчертава важността на скорошното процедиране на проекта, така че последният да послужи за получаването от страна на общината на финансови средства за подобряване на обществената водоснабдителна инфраструктура в с. Телиш чрез Националния план за финансиране на общински инфраструктурни обекти.

Размотаването и незнанието на кмета Атанас Атанасов води до изпускане на сроковете и така от Националния план изпада изготвеният и предоставен от ВиК дружеството на инж. Костов проект за реконструкция на водопроводната мрежа в с. Телиш, Община Червен бряг“, като се отбелязва, че Общинската администрация не е използвала възможността за осигуряване на държавна субсидия с цел подпомагане на местното население в реконструкцията и ремонта на остарялата и амортизирана обществена техническа инфраструктура.

Вместо това, кметът е изпратил 5 броя предложения – 4 броя строителни инвестиционни намерения и 1 брой инвестиционно намерение за изготвяне на нови технически проекти за водопроводни мрежи в други населени места в Червен бряг, но не и в с. Телиш, където населението бедства и пие опасна вода, ако я има. За тези обаче 4 броя строителни намерения в Общината дори няма налични инвестиционни проекти и следователно няма никаква практическа готовност, с която кметът Атанасов да е подал тези намерения за запазването на финансови средства на община Червен бряг по реда на чл. 107 от Закона за бюджета.

След справка в Регистъра на обществените поръчки в система ЦАИС към АОП ясно се вижда, че няма дори оповестени конкурси за избирането на изпълнител, който да проектира строителните обекти, а относно намерението по изготвяне на технически проекти е публикуван едва един конкурс с прогнозна стойност от 95 хил. лв. без ДДС.

Тъй като до настоящия момент кметът Атанасов не е осигурил за която и да е от дейностите нито одобрени проектни книжа, нито сключен договор с изпълнител на обществена поръчка, то Община Червен бряг няма да може да се възползва от заложените целеви държавни средства, защото 1 март 2024 г. е срокът, в който кметовете на общини могат да внасят предложения в МФ за промени в Инвестиционната програма на общините по Приложение № 3 към чл. 107 от ЗДБРБ за 2024 г.

В същия момент, според експертната ни оценка, строителното изпълнение на проектираната от нас водопроводна мрежа в с. Телиш би отнело приблизително 19 863 407.02 лв без ДДС,  за което в Общинската администрация има наличен инвестиционен проект, който е съгласуван с всички компетентни инстанции, но е възпрян да се процедира към Разрешение за строеж по личното субективно решение на Атанасов.

Така на практика жителите в с. Телиш остават неясно докога със стари канцерогенни дефектирали азбесто-циментови тръби.

BIG5

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here