Вторник, 07 Юли 2020

Четвъртък, 31 Октомври 2019 15:49

Правителството даде зелена светлина за бетониране и на морското дъно край Царево

Кабинетът се разпореди с няколко държавни имота на днешното си заседание

Правителството реши да се учреди безвъзмездно право на строеж върху два имота, част от морското дъно в границите на вътрешните морски води на България в Черно море, в полза на община Царево, става ясно от днешните решения на МС.

Обясненията: това ще позволи да се направи разширение, реконструкция и модернизация на съществуващото общинско рибарско пристанище „Мичурин“. По този начин капацитетът му ще се увеличи с повече от 60%. Също така ще се създаде възможност да бъдат обслужвани не само малки риболовни кораби, но и такива с дължина до 24 метра, т.е. яхти. Ще бъдат създадени още и условия риболовни кораби да бъдат изтегляни на брега за извършване на дребни ремонти. Правото на строеж е учредено в съответствие с одобрения от зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройството и влязъл в сила специализиран подробен устройствен план.

Друго решение на Министерския съвет дава право на „Български пощи“ ЕАД да продадат недвижими имоти в Студентски град – София, чрез пряко договаряне на „Държавна консолидационна компания“ ЕАД. Държавното дружество е собственик на парцела, на който са изградени обектите. Те не са необходими за дейността на „Български пощи” ЕАД. Продажбата ще се извърши по цена не по-ниска от определената от независим оценител.

Министерски съвет прие още, че за срок от 10 години на община Костинброд се предоставят безвъзмездно за управление имоти - публична държавна собственост. Имотите се намират в Софийска област, община Костинброд, местност „Градище“ и попадат в териториалния обхват на групова археологическа недвижима културна ценност с категория „национално значение“ - „Късноантична резиденция Скретиска/ ранновизантийска Кретискара и Ротонда“.

Предоставянето на имотите на общината ще допринесе за обогатяване културно-историческото наследство на местно ниво, ще подпомогне популяризирането на недвижимата ценност и превръщането й в съществен фактор за разширяването на културния туризъм на местно ниво. Дейностите, свързани с опазване на културната ценност и осъществяването на други научни, културни, образователни и туристически дейности ще се извършват в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство от Регионален исторически музей - София.

На община Димитровград безвъзмездно се предоставят за управление имоти - публична държавна собственост, за срок от 10 години. Имотите се намират област Хасково, община Димитровград, с. Каснаково и представляват част от териториалния обхват на археологическа недвижима културна ценност с категория „национално значение“ - „Светилище на нимфите“. Дейностите, свързани с опазване на културната ценност и осъществяването на други научни, културни, образователни и туристически дейности ще се извършват в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство от Исторически музей - Димитровград.

Поради отпаднала нужда, от Българската агенция по безопасност на храните се отнема правото на управление върху имот - публична държавна собственост. Имотът се обявява за частна държавна собственост и преминава в управление на областния управител на област Благоевград на основание на разпоредбите на Закона за държавна собственост. Имотът се намира в село Коларово, община Петрич, и е с площ 1500 кв. м, включително двуетажна сграда и едноетажна зала.

Имот в гр. Троян, който е частна държавна собственост, става публична държавна собственост и се предоставя за управление на Министерството на земеделието, храните и горите за нуждите на Общинската служба по земеделие - гр. Троян. Имотът представлява пет стаи с площ 99 кв. м на първия етаж в сграда, които и до момента са ползвани от общинската служба и са придобили характеристики на имот - публична държавна собственост. Помещенията са ремонтирани по „Проект повишение на енергийната ефективност на обществена сграда па общинската и държавна администрация“ и са адаптирани за достъп на хора с увреждания, което е основание за безсрочното им предоставяне за управление па Министерството на земеделието, храните и горите.

Съгласно друго решение на правителството, се отчуждават имоти и части от имоти-частна собственост, необходими за изграждане на две отсечки с обща дължина 13,710 км от 15-километров участък от автомагистрала „Хемус“ на територията на област Ловеч, включително пътните възли „Боаза“ и „Дерманци“. Имотите, които подлежат на отчуждаване, са определени съгласно одобрения устройствен план – парцеларен план на трасето. Те се намират в землищата на селата Дерманци, Торос и Пещарна в община Луковит, с. Български извор в община Тетевен и с. Брестница, община Ябланица. Средствата за обезщетяване на собствениците са за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура“. Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождението на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Свързани статии (по етикет)

Оставете коментар