Неделя, 09 Август 2020

Събота, 14 Декември 2019 16:16

БСП ще избира пряко председателя си на 26 април 2020 г.

Националният съвет на БСП прие правилата за пряк избор на председател. За пръв път всеки социалист ще има право да гласува пряко. По Устав мандатът на Корнелия Нинова е 4 години и изтича догодина

 

Изборът на председател на БСП ще се проведе 120 дни преди конгреса на партията - на 26 април 2020, а ако има балотаж  - на 3 май. Такова решение прие Пленумът на партията на свое заседание. Националният съвет гласува правила за вътрешнопартиен избор на председател на партията.

„За“ правилата гласуваха 87 членове на Пленума, без „против“ и с 2-ма „въздържали се“. Социалистите избраха и Централна комисия по вътрешния избор, чийто председател ще е Емил Войнов, в момента член на ЦИК.

Правилата на вътрешно-партийния избор ще са като на национални избори. Изборите се произвеждат едновременно във всички СИК в един ден за цялата страна. Изборният ден започва в 7.00 часа сутринта и приключва в 19.00 часа. Правилата за вътрешнопартиен избор предвиждат и да се проведе предизборна кампания на кандидатите.

По Устав мандатът на председателя на партията е 4 години и към 2020 г. изтича този на Корнелия Нинова. Тя бе избрана да оглави БСП на 8 май 2016 г. по време на първото заседание 49-тия конгрес на партията.

Winbet - най-голямо разнообразие от пазари! (18+)

След промените в Устава обаче конгресът няма да е органът, който избира председателя, а той ще се избира пряко от членовете на БСП. Това ще се случи за първи път в историята на партията. Именно за това са необходими и правила за вътрешнопартийния избор.

Изборът на председател на БСП е част от цикъла отчети и избори, който от партията започнаха на 1 декември 2019 г.

Съгласно правилата Националният съвет на БСП с решение ще насрочва провеждането на прекия вътрешнопартиен избор за председател на БСП в срок не по-късно от 120 дни преди провеждането на Конгреса на БСП.

 

П Р А В И Л А 

За реда и условията за провеждането на пряк вътрешнопартиен избор на председател на БСП Тези правила се приемат на основание на чл. 16, ал. 1 от Устава на БСП и определят реда и условията за провеждането на пряк вътрешнопартиен избор на председател на БСП 

Организационно-техническо осигуряване 

1. Организационно-техническата подготовка на прекия вътрешнопартиен избор на председател на БСП се осъществява от НС на БСП и съответно от общинските ( районните) партийни съвети и основните партийни организации. 
2 .Финансирането на организационно-техническата подготовка на изборите се извършва от собствения бюджет на партията. 
3. Организацията и контролът на прекия вътрешно партиен избор на национално ниво се осъществява от избрана от НС на БСП Централна комисия по провеждане на избора.. 
4. Местните организации и органи /Об.ПС и РС / формират общински /районни/ комисии, включително и секционни комисии за провеждане на избора в т.ч. и резерви. 
5. Общинските и Районни съвети на БСП осигуряват: 
- необходимите помещения за провеждането на прекия вътрешно партиен избор. 
- достатъчно на брой и в необходимия вид изборни документи, изборни кутии и други необходими материали. 
- необходимия ред и охрана за провеждане на избора и публичните обсъждания. 

Насрочване и определяне на изборния ден 

1. НС на БСП с решение насрочва провеждането на прекия вътрешнопартиен избор за председател на БСП в срок не по-късно от 120 дни преди провеждането на Конгреса на БСП. 
2. С решението за насрочване на изборите НС на БСП избира Централна комисия за провеждане на избора. 
3. НС на БСП изготвя план-сметка за разходите на прекия вътрешнопартиен избор. 
4. Изборите се произвеждат едновременно във всички СИК в един ден за цялата страна. 
5. Изборният ден започва в 7 часа сутринта и приключва в 19 часа 

Основни изисквания, принципи и критерии 
за издигане на кандидатите за председател на БСП 

1. Кандидатите за председател на БСП могат да бъдат български граждани, които отговарят на изискванията на Устава на БСП. 
2. Издигнатият кандидат за председател на БСП подписва декларация, че е съгласен да бъде издигната неговата кандидатура; както и че ще бъде лоялен на принципите и политиката на партията. 
3. Издигането на кандидатурите се осъществява на основата и изискванията и принципите за демократичност и гласност, равнопоставеност; откритост и публичност; солидарност; другарство; свободно изразяване на мнения и позиции; диалогичност и взаимно уважение. 
4. Основните критерии при издигането на кандидати за председател на БСП са: 
- висока професионална и политическа компетентност; 
- ръководен и организационен опит. 
- партийна и обществена приемливост. 
- политическа лоялност и нравствена чистота. 
- комуникативност и диалогичност. 

Издигане на кандидати 
и формиране на изборна листа 

Съгласно чл. 20, ал. 6, т. 4, чл. 22, ал. 8, т. 8 и чл. 25, ал. 1 от Устава право да предлагат кандидати за председател на БСП имат Основните партийни организации, Общинските конференции (Общите събрания) и Районните конференции. 
2. Въз основа на посочените изисквания, принципи и критерии ОПО и Общинските и Районни конференции на своите заседания предлагат кандидат/и за председател на БСП. 
3. Решенията от заседанията на конференциите се изпращат на Централната комисия за провеждане на избора. 
4. След като получи всички решения от конференциите Централната комисия за провеждане на избора незабавно проверява предложените кандидатите за наличието на партиен стаж съгласно разпоредбата на чл. 15, ал. 5 от Устава . При липсата на необходимия стаж посоченият кандидат не се допуска до участие в изборите. 
5. След тази проверка и след наличие на подписана декларация, Централната комисия за провеждане на избора съставя окончателен списък по азбучен ред на предложените кандидати и ги регистрира за участие в изборите не по-късно от 35 дни преди деня на избора и обявява окончателния списък с кандидатите за председател на БСП на интернет страницата на НС на БСП. 

Предизборна кампания 

Предизборната кампания се открива 30 дни преди изборния ден . 
Националният съвет, местните партийни съвети и основните партийни организации осигуряват широка публична разгласа, своевременно уведомяване на партийните членове на съответната територия за предстоящите избори. 
Националният съвет, местните партийни съвети и основните партийни организации предприемат мерки за осигуряване на равнопоставеност на отделните кандидати в предизборната кампания и създават еднакви условия и възможности за изява на събрания, срещи, в средствата за масова информация, чрез печатни пропагандни материали и др. 
Кандидатите имат право на еднакъв достъп до източниците на информация, която им е необходима за целите на предизборната кампания. 
Кандидатите и застъпниците имат свобода на изразяване и на предизборна агитация в устна и писмена форма на предизборни събрания, както и чрез медиите. 
6. Всеки кандидат може да финансира предизборната си кампания със лични средства и дарения от физически лица в размер на 10 минимални работни заплати за страната. 
7. По време на предизборната кампания може да изготвят и разпространяват плакати, обръщения и други агитационни материали. На всеки агитационен материал задължително се отбелязва от чие име се издава . 

Избирателни комисии 

Централна комисия за провеждане на избора 

1. За провеждане на избора за председател на БСП се избира Централна комисия за провеждане на избора/ЦКПИ/. Седалището на комисията е в централата на партията. 
2. Комисията се състои от 9 членове, включително председател, заместник-председател и секретар. 
3. Съставът на комисията се избира от НС на БСП по предложение на ИБ на НС и членовете на НС на БСП. 
4. В комисията следва да се включат авторитетни и уважавани членове на БСП в т.ч. компетентни специалисти по изборния процес. 
5. Комисията се подпомага организационно-технически от НС на БСП. 
6. Комисията заседава, когато присъстват не по-малко от две трети от членовете й и се произнася с решения, които се приемат с мнозинство повече от половината от членовете й. 
7. На всяко заседание се води протокол, който се подписва от председателя. Членовете на комисията подписват протоколи и гласуват решения с особено мнение, когато не са съгласни с решението или с посоченото в протокола, като посочват в какво се изразява особеното мнение. 
8. Решенията на комисията се подписват от председателя. Решението за обявяване на резултатите от избора се подписват от всички членове на комисията. 
9. Решенията на комисията са окончателни и не подлежат на обжалване. 
10.Решенията на комисията се обявяват на интернет страницата на НС на БСП в отделен раздел“Пряк избор на председател на БСП. 
11.ЦКПИ: 
- осъществява методическо ръководство и упражнява контрол върху дейността на избирателните комисии. 
- издава методически указания за работата на избирателните комисии по прилагането на правилата. 
- определя вида и формата на изборните книжа. 
- регистрира кандидатите. 
- утвърждава и обявява окончателния списък на кандидатите. 
- утвърждава и отпечатва бюлетините и ги предоставя на ОКПИ/РКПИ; 
- утвърждава условията и упражнява контрол по провеждане на предизборната кампания; 
- разглежда жалби и сигнали за нарушения при провеждането на предизборната кампания и се произнася в срок от 24 часа от постъпването им; 
- разглежда жалби срещу решенията на ОКПИ/РКПИ и се произнася по тях в тридневен срок, а в предизборния и изборния ден незабавно; 
- въз основа на протоколите на ОКПИ/РКПИ определя резултатите от избора и обявява избрания кандидат; 
- когато няма избран кандидат със решение насрочва втори тур на избор на председател на БСП; 
- определя и обявява кандидатите между които ще се проведе втория тур; 

Общинска /районна/ комисия за провеждане на избора 

1. Общинските /Районни/ съвети на БСП избират Общинска/Районна/ комисия за провеждане на избора не по- късно от 35 дни преди изборния ден. 
2. Съставът на ОКПИ и РКПИ, се състои от седем членове включително председател, зам. председател и секретар. 
3. ОКПИ и РКПИ заседава, когато присъстват повече от половината от членовете й и се произнася с решения, които се приемат с повече от половината от състава и. Решенията се подписват от председателя. 
4. Членовете на ОКПИ и РКПИ подписват протоколи и гласуват решения с особено мнение, когато не са съгласни с решението или с посоченото в протокола, като посочват в какво се изразява особеното мнение. 
5. Решенията на ОКПИ и РКПИ се обжалват пред ЦКПИ. В изборния ден се произнасят с решение до един час от постъпване на жалбата или сигнала и преди края на изборния ден. 
6.Решенията на ОКПИ/РКПИ се обявяват на видно и достъпно място в съответния общински/районен съвет. 
7. ОКПИ и РКПИ: 
- упражняват контрол върху дейността на съответните им СИК; 
- следи за своевременното и правилно образуване на избирателните секции в изборния район . 
- упражнява контрол за съхранението на бюлетините и изборните книжа. 
- регистрира до изборния ден застъпниците на кандидатите и им издава удостоверения; 
- издава удостоверения за гласуване на друго място. 
- произнася се по жалби и сигнали за нарушения на предизборната кампания в срок до 24 часа от постъпването им; 
- снабдява секционните избирателни комисии с необходимите изборни книжа. 
- разглежда всички жалби и сигнали за нарушения на изборния процес в съответствие с правомощията си, включително срещу решения и действия на СИК; в изборния ден се произнася с решение до един час от постъпване на жалбата или сигнала и преди края на изборния ден. 
- установява и обявява резултатите от гласуването в изборния район в срок до 24 часа след приключването му и съставя протокол; 
- предава на ЦКПИ екземпляра на протокола на общинската /районната комисия за провеждане на избора, екземплярите от протоколите на секционните избирателни комисии и избирателните списъци. 

Секционна избирателна комисия 

1. Общинските /Районните/ съвети на БСП определят СИК за всяка избирателна секция не по късно от 20 дни преди изборния ден. 
2. СИК се състой от три до пет членове включително председател и заместник-председател. 
3. Секционната избирателна комисия заседава, когато присъстват повече от половината от членовете й и се произнася с решения, които се приемат с мнозинство две трети от присъстващите членове. Решенията се подписват от председателя. 
4. Членовете на СИК подписват протоколи и гласуват решения с особено мнение, когато не са съгласни с решението или с посоченото в протокола, като посочват в какво се изразява особеното мнение. 
5. Решенията на СИК се обжалват пред ОКПИ и РКПИ. В изборния ден се произнася с решение незабавно след постъпването на жалбата или сигнала и преди края на изборния ден. 
6. СИК: 
- осигурява свободното и спокойно протичане на гласуването в избирателната секция; 
- преброява гласовете за кандидатите; изготвя протокол за резултата от гласуването в избирателната секция и го предава на ОКПИ /РКПИ / незабавно след приключване на преброяването; 
- предава останалите книжа и материали на ОКПИ и РКПИ; 
- разглежда всички жалби и сигнали за нарушения на изборния процес, по които се произнася с решение незабавно и преди края на изборния ден; решението се съобщава веднага на жалбоподателя или подалия сигнала; 

Секции 

1. Броят и разположението на секциите за гласуване се определя от ОбС, РС на БСП съобразно: 
- териториалното разпределение на избирателите. 
- възможността за осигуряване на подходящи помещения за секциите, които да са достъпни за избирателите и да гарантират тайната на вота. 
- в населени места /села, квартали, микрорайони/ с повече от една ОПО гласуването може да бъде в една избирателна секция. 
- при необходимост /трудно подвижни избиратели и малко избиратели в отдалечени места/ се определят подвижни секционни избирателни комисии за гласуване с подвижни избирателни кутии. 
2. На тази основа се утвърждава списък с поредните номера и местонахождението на секциите за гласуване. Копие от този списък се изпраща в ЦКПИ. 

Застъпници 

1. Застъпниците подпомагат и представляват интересите на кандидатите пред местните организации и органи и избирателните комисии. 
2. Застъпникът има свобода на изразяване и на предизборна агитация в устна и писмена форма на предизборни събрания. 
3. Всеки кандидат има право на по един застъпник във всяка СИК, ОКПИ, РКПИ и Централната комисия за провеждане на избора. 
4. Застъпниците се регистрират до изборния ден въз основа на заявление, подписано от кандидата или от изрично упълномощено от него лице. В заявлението се вписват имената на лицата, които да бъдат регистрирани като застъпници. 
5. Регистрацията и издаването на удостоверения на застъпниците за СИК и ОКПИ/РКПИ/ се извършва от съответната ОКПИ/РКПИ/. Регистрацията и издаването на удостоверения на застъпниците за ЦКПИ се извършва от самата ЦКПИ. 
6. Застъпникът има право да: 
- подпомага кандидатите и да представлява техните интереси; 
- присъства на заседанията на избирателните комисии; 
- присъства в изборното помещение при откриването, по време на гласуването и закриването на изборния ден; 
- присъства в изборното помещение при отварянето на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването. 
- да получи копие от протокола в съответната секция. 
- подава жалби и сигнали за нарушения на изборния процес. 

Избиратели и избирателни списъци 

1. Избиратели в прекия вътрешнопартиен избор за председател на БСП съгласно чл. 16, ал. 2 от Устава са членовете на партията. 
2. Не по-късно от 45 дни преди датата на избора НС на БСП предоставя на ЦКПИ информация за броя на членовете на БСП и броя на ОПО по общински/районни организации. 
3. Избирателните списъци се съставят от Общинските и Районни партийни съвети, по отделно за всяка избирателна секция, на базата на списъците на членовете на ОПО към 31.12. на предходната година представени в НС на БСП. В избирателния списък се отразява номерът и местонахождението на избирателната секция и се включват следните графи: 
- пореден номер; 
- трите имена на избирателя; 
- личен подпис на избирателя /полаган при гласуването/; 
4. Избирателните списъци се съставят не по-късно от 25 дни преди изборния ден, подписват се от председателя на Общинския/Районен/ съвет на БСП и се предават на ОКПИ/РКПИ/, която ги съхранява до предаването им на СИК. Списъците се изпращат на ЦКПИ в електронен вид. 

5. Контрол по достоверността на избирателните списъци се осъществява от ЦКПИ. 
6. След утвърждаване и размножаване на изборните книжа в необходимия тираж ЦКПИ ги предоставят на съответните ОКПИ и РКПИ, които ги разпределя на съответните им СИК. 
7. СИК са длъжни да осигуряват и гарантират съхраняване на изборните книжа до изборния ден. 

Удостоверения за гласуване на друго място 

1. Удостоверенията за гласуване на друго място се изработват от ЦКПИ и имат единна номерация за цялата страна. Предават се на ОКПИ/РКПИ/ с приемо-предавателен протокол не по-късно от 25 дни преди изборния ден. 

2. Удостоверенията за гласуване на друго място се издават от ОКПИ/РКПИ/ на партийни членове, вписани в избирателния списък, след подаване на заявление по образец. В заявлението лицата декларират, че ще гласуват само веднъж. 
3. След издаването на УГДМ, ОКПИ/РКПИ/ се заличава избирателя от избирателния списък с хоризонтална черта, така че заличеното име да се чете. 
4.Заявленията, въз основа на които са издадени УГДМ, се предават на ЦКПИ заедно с предаването на протокола с резултатите от избора и останалите изборни книжа. 
5. При балотаж ОКПИ/РКПИ/ издават УГДМ по реда на т.2 и т 3. И предава заявленията по реда на т.4. 
6.Неизползваните УГДМ се предават на ЦКПИ. 

Изборни материали 

1. Гласуването се извършва с интегрална бюлетина, в която са посочени имената на кандидатите и поредният им номер, подредени по азбучен ред. 
2. Бюлетините са бели на цвят. Размерът се утвърждава от ЦКПИ. Бюлетините съдържат надпис „Избор на председател на БСП” и логото на партията. 
3. Централната комисия за провеждане на избора съгласувано с НС на БСП определя условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа. 
4. В деня преди изборния ден СИК получава от ОКПИ и РКПИ: 
- бюлетини за гласуване. 
- избирателен списък; 
- два формуляра на протокола (протоколите) на секционната избирателна комисия; 
- консумативи и други помощни и технически материали. 
5. След подписване на приемо-предавателния протокол отговорността за опазване на изборните книжа и материали носи председателят на СИК. 
6. В изборното помещение се поставят кабини за гласуване, така че да се осигури тайната на гласуването. 
7. Забранява се предварителното раздаване на изборни книжа и материали. 
8. Забранява се гласуване извън изборното помещение, с изключение на случаите, когато е създадена подвижна избирателна секция. 
9. В кабината за гласуване не се разрешава присъствие на други лица, освен гласуващия в момента избирател. 
10. Изборният ден се открива от председателя на СИК в 7.00ч., ако присъстват членовете на комисията. При отсъствие на членове на СИК се уведомява ОКПИ/РКПИ. 
11. Когато до един час не се яви отсъстващият член на секционната избирателна комисия, ОКПИ и РКПИ назначава един от резервните членове на мястото на неявилите се. 
12. Когато избирателят е с увредено зрение, с увреден слух или с друго увреждане, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването, председателят на комисията може да разреши гласуването да се извърши с помощта на придружител, посочен от избирателя. 
13. Избирателите с удостоверение за гласуване на друго място се вписват от СИК в допълнителната страница на избирателния списък. Удостоверението за гласуване на друго място се предава на комисията, която проверява данните в него. Удостоверението се прилага към избирателния списък и е неразделна част от него. 

Гласуване 

1. Волята на избирателите се изразява с положителен вот, чрез гласуване „за”, а не „против”. Всеки избирател има право да гласува само за един кандидат. 
2. Избирателят удостоверява самоличността си пред председателя или член на комисията, с лична карта или партийна членска карта. 
3. Председателят или член сверява данните от документа за самоличност или партийната членска карта и допуска избирателя до гласуване. 
4. Избирателят гласува, като огражда номера на избрания от него кандидат. 
5. Избирателят сгъва бюлетината и я пуска в избирателната кутия, след което се подписва в избирателния списък. 
6. Избирател, който сгреши при поставянето на знака, изразяващ неговия вот, може да върне сгъната сгрешената бюлетина на секционната избирателна комисия и да получи нова бюлетина за гласуване. Това право се предоставя на избирателя само веднъж. Сгрешените бюлетини се описват в протокола на секционната избирателна комисия. 

Определяне на резултатите от изборите от СИК 

1. Изборът приключва в предварително обявения срок. В случай че в някои от избирателните секции по това време има негласували и желаещи да гласуват избиратели, с решение на секционната избирателна комисия срокът се удължава до удовлетворяване на тяхното желание, за което се уведомява съответната общинска /районна/ комисия за провеждане на избора. 
2. След края на изборния ден председателят на секционната избирателна комисия обявява гласуването за приключило. 
3. Неизползваните и сгрешените бюлетини се преброяват преди отваряне на избирателната кутия, опаковат се поотделно, запечатват се с хартиена лента и се отстраняват от масата за броене. 
4. Секционната избирателна комисия отваря избирателната кутия и подрежда бюлетините на купчини – по една купчина с гласовете за всеки един кандидат и една купчина с недействителните гласове. 
5. Гласът е недействителен, когато: 
- бюлетината не е по установения образец; 
- в бюлетината има вписани специални символи, като букви, цифри или други знаци; 
- в бюлетината не е отбелязан вотът на избирателя; 
- в бюлетината е отбелязан вот за двама или повече кандидати; 
6. Преброяват се недействителните гласове и гласовете за всеки един кандидат, след което бюлетините се опаковат поотделно, пакетите се надписват и се запечатват с хартиена лента. 

7. Резултатите от избора се отразяват в протокол на секционната избирателна комисия в който се вписва: 
- броят на избирателите според избирателния списък; 
- броят на заличените избиратели; 
- броят на избирателите, вписани в допълнителната страница на избирателния списък; 
- броят на гласувалите избиратели според положените в избирателния списък подписи; 
- броят на получените бюлетини; 
- броят на неизползваните бюлетини; 
- броят на сгрешените бюлетини; 
- броят на намерените в избирателната кутия бюлетини; 
- броят на недействителните гласове; 
- броят на действителните гласове; 
- броят на гласовете, подадени за всеки кандидат; 
8. Протоколът на СИК се подписва от всички нейни членове. 
9.. Протоколът заедно с бюлетините и избирателните списъци се предава в общинската /районна/ комисия за провеждане на избора най късно 12 часа след приключване на избора.Вторият екземпляр от протокола на СИК се предават на съхранение в съответния Общински/районен съвет на БСП. 

Определяне на резултатите от изборите от ОКПИ и РКПИ 

1. ОКПИ и РКПИ след приемане и проверка на секционните протоколи обобщават данните от тях и съставят най късно 24 часа след приключване на избора протоколи, подписани от всички членове на комисията, за резултатите от изборите на територията на общината /района/ в два екземпляра, по един съответно за общинския /районен/ съвет на БСП и за Централната комисията за провеждане на избора. 
2 Най късно 48 часа след приключване на избора общинската /районна/ комисия за провеждане на избора представя протокол за резултатите от избора заедно с протоколите на СИК, бюлетините и избирателните списъци на Централната комисия за провеждане на избора. 
3. Оригиналите на протоколите на ОКПИ, на РКПИ, на СИК заедно с бюлетините и избирателните списъци се съхраняват в НС на БСП до следващия избор. 
4. ОКПИ и РКПИ незабавно след подписване на протокола го изпраща на ЦКПИ в електронен вид. 

Определяне на резултатите от изборите от Централната комисия за провеждане на избора 

1. Въз основа на данните от протоколите на ОКПИ и РКПИ, ЦКПИ отчита резултатите от гласуването в страната и съставя протокол който се подписва от всички членове. 
2. Централната комисия за провеждане на избора обявява резултатите от изборите за председател на БСП веднага след тяхното определяне, но не по-късно от 48 часа от обявяване на изборния ден за приключен. 
3. Когато в избора за председател на БСП не са участвали повече от половината от членовете на партията по изготвените списъци, същият се явява нередовен на основание чл. 16, ал. 2 от Устава. В този случай ЦКПИ произвежда нов избор в 30 дневен срок. 
4. Когато никой от кандидатите не е получил посоченото в чл. 16, ал. 3 от Устава мнозинство, Централната избирателна комисия определя първите двама кандидати, получили най-много гласове, и произвежда нов избор в седем дневен срок. 
5. Окончателните резултати от изборите за председател на БСП се обявяват от Централната комисия за провеждане на избора в срок до три дни след изборния ден. 


Обжалване на резултатите от прекия вътрешно партиен избор 

1. Подадените сигнали и жалби за нарушения в изборния процес се решават незабавно от съответната изборна комисия. 
2. Решенията на Общинските /Районни/ комисии за провеждане на избора, произнесени по жалби за нарушения на изборния процес и за обявяване на резултатите, могат да бъдат обжалвани пред Централната комисия за провеждане на избора. 
3. Общопартийната контролна комисия проверява сигналите за нарушения на Устава при избора на председател на БСП и предприема предвидените в него мерки. 

Допълнителни разпоредби 

1. При необходимост НС на БСП актуализира, изменя и допълва настоящите правила. 
2. Тълкувания и указания за приложението на настоящите правила са от компетенцията на Централната комисия за провеждане на избора. 
3. За членовете на ОПО за електронно участие в дейността на БСП, възможностите и редът за формиране на предложения и участие в прекия вътрешно партиен избор се урежда с решение на Централната комисия за провеждане на избора. 
4. В случаите когато провеждането на прекия вътрешно партиен избор за председател на БСП не съвпада с редовния цикъл отчети и избори в партията, НС на БСП с решение насрочва провеждането му в съкратени срокове.

 източник: "Епицентър"

Свързани статии (по етикет)

 • Събота, 14 Декември 2019 16:16
  Георги Свиленски: Моят глас ще е за Корнелия Нинова

  Поставяйки важния избор за председател в ръцете на всички партийни членове, Корнелия Нинова постъпи правилно. Това не беше лесно, но тя се пребори. И с това спечели моята подкрепа, коментира зам.-председателят на ПГ на БСП

  „Когато Корнелия Нинова бе избрана за председател на БСП, бях скептично настроен към някои от заобикалящите я другари. С времето онези, които я подкрепяха в началото, яростно я атакуваха. Причината беше, че тя започна да променя партията. Една такава промяна е именно прекият избор.Той ще прекъсне зависимостите на председателя от няколко човека.

  Хора, които наричат сами себе си “организационно грамотни”, но всъщност са апаратчици, способни да опорочат всяко заседание, да изкривят волята на всеки орган. Често в полза на частни или чужди на БСП интереси. Поставяйки важния избор за председател в ръцете на всички партийни членове, Корнелия Нинова постъпи правилно. Това не беше лесно, но тя се пребори. И с това спечели моята подкрепа. Но нито тя, нито аз, нито който и да било не би могъл да се справи сам. Имаме нужда от активността на членовете на БСП.

  Като изполвам възможноста да изкажа най-искрената си благодарност към организациите, издигнали моята кандидатура, оценявайки и осъзнавайки високата отговорност, пред която съм изправен, си правя отвод от участието в прекия избор на председател на БСП.

  Заявявам своята готовност за продължаване на пътя за промяна на партията и утвърждаването й като незаобиколим фактор и алтернатива в управлението на държавата. Затова призовавам всички – гласувайте. Изберете, когото искате, но участвайте. Моят глас ще е за Корнелия.“

  Това коментира зам.-председателят на ПГ на „БСП за България“ Георги Свиленски.

 • Събота, 14 Декември 2019 16:16
  Нинова: Къде са Борисов и Караянчева? Ако сте абдикирали , направете го официално с оставка

  Функционират ли институциите в България?

  В криза като сегашната най-важно е те да работят и да гарантират
  сигурност на гражданите.

  Премирът Борисов се скри и остави Валери Сименов да “управлява”.
  Изпълнителната власт е в ступор.

  Къде е законодателната? Къде е Цвета Караянчева?

  Не отговаря на телефона си. Исках да я питам кога възнамерява да изпълни
  закона и да свика Народното събрание.

  Внесохме необходимите подписи и въпроси – актуализация на бюджета и
  насилието над протестиращи граждани и журналисти.

  Никакъв отговор.

  Ако са абдикирали от властта да го направят по установения ред – с
  оставка.

 • Събота, 14 Декември 2019 16:16
  Корнелия Нинова с най-много номинации за председател на БСП

  Всички кандидати за председател на столетницата са проверени за наличие на необходимия за длъжността стаж

Оставете коментар